hinh03

Cách thay đổi meta property=”og:locale” content=”en_US”

Cách thay đổi meta property=”og:locale” content=”en_US” thành tiếng việt <meta property=”og:locale” content=”vi_VN” /> Gần như các bạn dùng Yoast WordPress SEO plugin đều bị tiếng anh, có 2 cách để giải quyết nhá các bạn Cách 1: các bạn dùng Soure wordpress tiếng việt tự động là tiếng việt luôn nhá Trường hợp 2: các…